تحقیق بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران|35009934

دانلود تحقیق با موضوع بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران ، در قالب word و در 250 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چكيده* فصل اول: كليات پژوهش* مقدمه* بيان مسئله* هدف پژوهش* اهميت ضرورت پژوهش* انگيزه پژتحقیق بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران|35009934|school|ارتباطات,فرایند ارتباطات,فرایند ارتباطات در عملکرد مدیران

دانلود تحقیق با موضوع بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران ،در قالب word و در 250 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چكيده* فصل اول: كليات پژوهش* مقدمه* بيان مسئله* هدف پژوهش* اهميت ضرورت پژوهش* انگيزه پژوهش* سوالهاي پژوهش* تعاريف عملياتي* فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش* مباني نظري پژوهش* سابقه تاريخي و نقش ارتباطات* ارتباطات چيست* تعاريف ارتباطات* هدف از برقراري ارتباط* انواع ارتباطات* محاسن ارتباطات غیر رسمی* شيوه هاي ارتباط* شکلهای ارتباط* فرآيند ارتباطات* الگوي ارتباطي برلو* ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل* موانع برقراری ارتباط* كاركردهاي ارتباطات* نقش ادراك در ارتباطات* بازخور* ويژگي يك ارتباط مؤثر* رفتار تأثير گذار چيست* نقش بيان مؤثر در ارتباطات* چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات* ارتباط مؤثرتر* نقش شما در بهبود ارتباطات* ارتباطات محور توسعه* پيشرفت ارتباطات* انواع ارتباطات در سازمان* اهميت ارتباطات سازماني* مديريت ارتباطات سازماني* اهميت ارتباطات در مديريت* ارتباطات و مشكلات مديريت* عملكرد* مديريت عملكرد* ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد* تعريف ارزشيابي عملكرد* سابقه مدل ACHIEVE* استفاده از مدل ACHIEVE* سه كنش مديريت عملكرد* برنامه ريزي عملكرد* سرپرستي* مرور بر عملكرد* معيارهاي عملكرد* تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد* الگوي بهبود عملكرد مديريت* پيشينه پژوهش* تحقيقات داخل كشور* تحقيقات خارج كشور* فصل سوم: فرايند پژوهش* روش پژوهش* جامعه آماري* نمونه و روش نمونه گيري* ابزار پژوهش* چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش* روش تجزيه و تحليل داده ها* فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري* مقدمه* توصيف داده ها* تحليل داده ها* فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد* بحث و نتيجه گيري* تفسير سوال اصلي پژوهش* تفسير سوالات فرعي پژوهش* تفسير سوال فرعي اول پژوهش* تفسير سوال فرعي دوم پژوهش* تفسير سوال فرعي سوم پژوهش* تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش* نتيجه كلي* محدوديتها و مشكلات پژوهش* پيشنهادهاي پژوهش* خلاصه پژوهش* منابع و مآخذچکیده انگلیسی* فهرست منابع فارسي* فهرست منابع لاتين* ضمايم* پرسشنامه مربوط به مدير* پرسشنامه مربوط به كاركنان